statut

Statut Fundacji Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie !

                                                                              Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie ! , zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowieniach niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Ryszarda Ziębę zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza ? Piotra Czarneckiego

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§4
Fundacja do realizacji swoich działań może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.

§5
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§6
Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy tj.: Fundacja – ależ Gustawie!.

§7
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

                                                              Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§8
Celem Fundacji jest przede wszystkim działalność kulturalna, szczególnie w zakresie promocji i rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, dorosłych artystów oraz amatorów. Fundacja ma także na celu wszelką pomoc w doskonaleniu i rozwoju osobistym człowieka.

§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność nieodpłatną:
a. organizowanie i uprawianie działalności artystycznej, w tym głównie współpracy ponadinstytucjonalnej,
b. organizowanie konkursów, wystaw, spotkań, paneli dyskusyjnych i seminariów poświeconych sztuce w kraju i zagranicą.
c. organizowanie spektakli, animacji i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, rodzin dysfunkcyjnych oraz osób niepełnosprawnych,
d. popieranie i organizowanie wymiany doświadczeń między teatrami i innymi instytucjami kultury,
e. organizowanie i współorganizowanie festiwali artystycznych,
f. aktywizację środowisk artystycznych oraz społeczności lokalnych,
g. organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
h. organizowanie eventów promujących kampanie społeczne
i. współdziałanie z organami administracji publicznej i innymi organami administracji publicznej powołanymi dla opieki nad nauką i kulturą,
j. współpraca z wszelkimi instytucjami działającymi na gruncie artystycznym, tak w kraju jak i zagranicą,
k. skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi,
l. propagowanie w społeczeństwie inicjatyw kulturalnych,
m. realizacja przekazów multimedialnych (radio, telewizja, film),
n. wspomaganie i pomoc merytoryczna w zakresie realizowanych przez członków Fundacji projektów,
o. organizowanie aukcji na cele charytatywne.
2.Działania w ramach działalności gospodarczej:
a. prowadzenie warsztatów artystycznych w dziedzinie plastyki, muzyki i teatru,
b. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji artystycznych i społeczno-kulturowych,
c. realizacja i organizacja spektakli teatralnych i filmów,
d. organizowanie i współrealizowanie festiwali artystycznych, wystaw, koncertów,
e. organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
f. organizowanie imprez okolicznościowych,
g. produkcja eventów i pikników artystycznych,
h. sprzedaż wyrobów rękodzielniczych,
i. prowadzenie wypożyczalni kostiumów,
j. prowadzenie punktu przedszkolnego,
k. prowadzenie klubokawiarni artystycznej.

2.A. Działalność gospodarcza według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
? Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z.
? Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51
? Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ? 85.59.B
? Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z
? Wydawanie książek -58.11
? Wydawanie gazet – 58.13.Z
? Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
? Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
? Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z
? Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.13
? Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11
? Artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z
? Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych -59.11.Z
? Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.12.Z
? Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
? Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z
? Działalność związana z projekcją filmów – 59.14
? Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z
? Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z
? Działalność fotograficzna ? 74.20.Z
? Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ? 79.90.C
? Działalność agencji reklamowych ?73.11.Z
? Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ? 82.30.Z
? Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki ? 93.21.Z
? Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ? 93.29.Z
? Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych – 23.41.Z
? Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych – 32.13.Z
? Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – 17.29.Z
? Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z
? Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z
? Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
? Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z
? Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.79.Z
? Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży -14.19.Z
? Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 77.29.Z
? Wychowanie przedszkolne -85.10.Z
? Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
? Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z
? Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A
? Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z
? Przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z
? Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.25.Z

                                                                       Rozdział III. Majątek i dochody fundacji

§10
1. Majątek stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. Na działalność gospodarczą Fundacji zostanie przekazany 1000 zł. (tysiąc złotych).

§11
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§12
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z :
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dotacji z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e. dochodów z majątku Fundacji,
f. odsetek bankowych,
g. dotacji z programów Unii Europejskiej,
h. działalności gospodarczej opisanej w §7 ust.2.

2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji z uwzględnieniem przepisów podatkowych i zasad rachunkowości.

3. Fundacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków jej organów (Zarządu i Rady) lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania ich majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

                                                                                    Rozdział IV. Władze Fundacji

§14
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rada Fundacji

§15
1. Rada fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na czteroletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Członek Rady może pełnić swą funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkowie Rady:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. Fundator może wchodzić w skład Rady Fundacji.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić na drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.

§16

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. wytyczenie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zatrudnienie członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia
f. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji,
g. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
h. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
i. podpisywanie umów z Prezesem Zarządu.

§17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje jednogłośnie w formie uchwał.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzoru zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni (art. 20 ust. 1 pkt 4c).

 

Zarząd

§18
1. Zarząd Fundacji składa się 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Rada Fundacji.
4. . Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

§19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu
j. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację pocztą elektroniczną, a w przypadku braku tej możliwości listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje jednogłośnie za pomocą uchwał .

 

Sposób reprezentacji

§21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

                                                                                  Rozdział V. Postanowienia końcowe

§22
Zmiana statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze jednogłośnie podjętej uchwały przez Radę Fundacji.
§23
1. Fundacja może się połączyć z inną organizacją pozarządową dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną organizacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną organizacją decyzje podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji.
§24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania jej się środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące fundacji, a także organizacji pożytku publicznego w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego.